Aiempien vaalien teemat

Teemani kuntavaaleissa 2017 olivat

#lapset

Kaikista on pidettävä huolta – erityisesti lapsista ja perheistä. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen vahvistaa perheiden yhdenvertaisuutta. Päiväkotien pienemmät ryhmäkoot tukevat lasten hyvinvointia ja henkilöstön työssäjaksamista.

Voin lämpimästi yhtyä lastentarhanopettajaliiton kuntavaaliteemoihin, joiden mukaan kaikille lapsille kuuluu oikeus varhaiskasvatukseen ilman rajoituksia. Lapsella on oikeus lapsen kokoiseen ja turvalliseen ryhmään. Lapsella on oikeus opettajan suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaan. Kunnassa on ohjeet, miten tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalvelut järjestetään ja toteutetaan ja miten niitä arvioidaan.  Lapsen ei pidä mukautua niukkoihin resursseihin, vaan hän saa tarvittavat palvelut sekä kasvun ja oppimisen tuen tarpeidensa mukaisesti. Kunta toimii hyvänä työnantajana lastentarhanopettajille ja kunnan laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan paikkakunnalle.

Oulun tulisi myös tehdä suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti lapsivaikutusten arviointeja lapsia koskevassa päätöksenteossa.

Perusopetukseen panostaminen on vaikuttavaa ennaltaehkäisevää työtä. Terveet koulurakennukset, opettajien hyvinvointi, kohtuulliset luokkakoot, riittävä määrä aikuisia kouluissa, riittävä oppilashuolto, aamu- ja iltapäiväkerhot ja hyvät opiskeluvälineet mahdollistavat lapsille ja nuorille hyvän oppimisilmapiirin ja pohjan tulevaisuuteen.

Perusopetukseen ja oppilashuoltoon sijoittaminen on parasta ennaltaehkäisevää työtä. Oppilashuolto pitää mitoittaa ja henkilöstö kouluttaa siten, että ongelmiin pystytään ja osataan puuttua. – Jos puhumme Oulusta lasten ja nuorten kaupunkina, pitää investoinnit tehdä nimenomaan heihin ja perheisiin.

#päihde- ja mielenterveystyö

Helposti saavutettavat ja oikea-aikaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat sekä inhimillisesti että kuntataloudellisesti välttämättömiä.

Meillä kaikilla on mielenterveys. Kenelle tahansa meistä saattaa tulla elämässä vastaan tilanne, jolloin mieli järkkyy. Jos näin tapahtuu, on tukea, neuvontaa ja apua saatava viipymättä. On huomattavasti inhimillisempää ja taloudellisempaa investoida varhaiseen puuttumiseen ja tukeen, sen sijaan että yritetään auttaa vasta sitten, kun ongelmat ovat jo pidemmällä ja syvemmällä. Huoli 2015 -kampanjan eduskuntavaalitavoitteisiin onkin helppo yhtyä myös näissä kuntavaaleissa kts. alla eduskuntavaaliteemani.

Vaikka myös mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät sote-uudistuksessa maakuntahallinnon alle – on palvelut järjestettävä laadukkaasti ja riittävästi uudistukseen asti. Pitkät jonot, riittämätön avohoito ja vaihtuvat työntekijät eivät ole kenenkään etu ei ihmisen itsensä eikä kunnan.

#työ ja vetovoimainen kaupunki

Kaupungin vetovoimaisuus on edellytys kaupungin kehittymiselle. Oulun vetovoimaa rakennetaan vahvistamalla työllistämis- ja yritysmyönteisyyttä. Oulun vetovoimaa rakennetaan tukemalla aktiivista kaupunkikeskustaa ja monimuotoista kulttuuritarjontaa. Oulu on asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja ansaitsee arvoisensa kaupunkikeskustan. Oulu on tunnettu laadukkaasta monipuolisesta kulttuuritarjonnastaan ja on tärkeää, että kulttuuritoiminnan toimintamahdollisuuksia edistetään ja painotetaan. Myös toimiva joukkoliikenne, kattava pyörätieverkosto ja hyvät pyöräilyolosuhteet kuuluvat nykyaikaiseen kaupunkikuvaan.

#ympäristö

Ympäristöarvot ovat olleet minulle aina tärkeitä. Mielestäni kestävän kehityksen tulee olla osa kaikkea päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ennen päätöksentekoa arvioidaan päätöksen ympäristövaikutukset.


Teemani eduskuntavaaleissa 2015 olivat

#pienyrittäjyys

Pienyrittäjien sosiaaliturvan parantaminen on yksi tärkeimpiä teemojani. Yksinään yritystoimintaa harjoittavia on Suomessa yli 160 000, mikä tarkoittaa n. 65 prosenttia kaikista yrittäjistä. Jopa 21 % pienyrittäjistä ansaitsee vuodessa alle 15 000€. Keskeisiä tekijöitä pienyrittäjien tilanteen parantamiseksi ovat mm. alv-rajan nosto ja sairauslomien karenssien lyhentäminen. Yrittäjän puoliso ei saisi menettää työttömyysetuuttaan puolison yritystoiminnan vuoksi. Yrittäjyyteen liittyvää byrokratiaa on edelleen vähennettävä.

 #mielenterveys

Meillä kaikilla on mielenterveys. Kenelle tahansa meistä saattaa tulla elämässä vastaan tilanne, jolloin mieli järkkyy. Jos näin tapahtuu, on tukea, neuvontaa ja apua saatava viipymättä. On huomattavasti inhimillisempää ja taloudellisempaa investoida varhaiseen puuttumiseen ja tukeen, sen sijaan että yritetään auttaa vasta sitten, kun ongelmat ovat jo pidemmällä ja syvemmällä. Huoli 2015 -kampanjan eduskuntavaalitavoitteisiin onkin helppo yhtyä.

Vaadimme seuraavaan hallitusohjelmaan toimenpiteitä, jotka takaavat sairauden ja oireen mukaiseen hoitoon pääsyn yhdenvertaisena koko maassa.

  1. Perustuslain mukainen ja myös subjektiivinen oikeus välittömään hoitoon ja huolenpitoon – jokaiselle kansalaiselle. Akuuttipsykiatrisia hoitopaikkoja on oltava riittävästi ja kattavasti.
  2. Matalan kynnyksen MT-palvelujen riittävä tiheys ja saatavuus on taattava kansallisella ohjauksella, sitovilla ohjeilla sekä riittävillä taloudellisilla resursseilla.
  3. Avohuollon kehittämiseen asiakkaan tarpeita ja toimintakykyä vastaavaksi on varattava riittävä rahoitus, resurssit sekä pätevä ammattihenkilöstö.
  4. Mielenterveyspalveluiden laadun kriteerit on määritettävä valtakunnallisella tasolla. Kriteerien tulee koskea niin julkisia kuin yksityisiä palvelutuottajia ja niiden toteutumista on valvottava.
  5. Laitoshoitopaikkojen ja hoitovuorokausien leikkaaminen on jäädytettävä, kunnes muu palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan asiakkaiden hoidon tarpeeseen.

#työelämän laatu

Perheen ja työelämän yhteensovittaminen ja erilaiset joustojen lisääminen työelämään on edellytys sille, että työuria voidaan pidentää.

#työelämän tasa-arvo

Vanhempainkulujen jakaminen molempien vanhempien kesken esim. 6+6+6 mallilla.

#lapsiperheet #ennaltaehkäisevä työ

Lapsiperheiden palvelut ovat parasta ennaltaehkäisevää työtä.
– Päivähoitoryhmien kokoja on pienennettävä.
– Luokkakoot pitää olla kohtuullisen kokoisia
– Koulunkäyntiavustajat ovat erittäin tärkeitä koulurauhan ylläpitämisessä
– Oppilashuoltoon tulisi lisätä resursseja
– Kotihoidonpalvelut on saatava takaisin
– Jos perhe kohtaa ongelmia tulisi palveluiden piiriin päästä mahdollisimman nopeasti vrt. Keroputaan malli.

#ympäristö

Ympäristöarvot ovat minulle erittäin tärkeitä. Olen kierrättänyt siitä lähtien, kun kuulin sanan kasvihuoneilmiö ensimmäistä kertaa 90-luvulla yläasteella. Kuljen pyörällä lähes kaikkialle läpi vuoden. Harmittelen sitä, että joukkoliikenne on Oulussa niin huono, että  lapsiperheelliselle on todella haastavaa olla ilman autoa. Yritimme sitä usean vuoden ajan, mutta lasten harrastuksien vuoksi jouduimme auton sitten hankkimaan.

Vastustan ydinvoimaa. Kannatan uusiutuvia energiamuotoja ja kestävää kehitystä.  Olen kuullut monen perustelevan Pyhäjoen ydinvoimalaa työllisyyden lisääntymisen näkökulmasta, mutta useat selvitykset osoittavat, että uusiutuviin energiamuotoihin investointi lisäisi työllisyyttä jopa enemmän.

Ajattelen, että taloudenkaan kasvua ei voi tapahtua loputtomiin. Myös talouden tulee olla kestävällä tasolla.

#Venäjän tuntemus

Suomella on aina erityinen asema Venäjän kanssa, koska Suomi on ainoa EU -maa, jolla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 1300 km. Suomi on EU:n jäsen ja tärkeintä on nyt vaikuttaa EU:n Venäjä politiikkaan kuten Suomi onkin tehnyt. Pohjoinen ulottuvuus -yhteistyön jatkuminen Venäjän kanssa  turvaisi eri ympäristöohjelmien jatkumisen.